Zkoušky těsnosti nádrží, revize domovních ČOV

Provádíme zkoušky těsnosti betonových, ocelových i plastových nádrží na zemědělská hnojiva, kejdu, digestát, oleje, naftu, paliva, vodu, silážní šťávy či přírodní vedlejší produkty. Zkoušky jsou prováděny dle platné legislativy (vodní zákon 254/2001 Sb., Vyhl. 175/2011 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami… ) a technických norem (ČSN 750905, ČSN EN ISO 9712, ČSN EN 1508 a dalších souvisejících norem a předpisů).

Správnou kontrolou těsnosti nádrže razantně snížíte riziko možné havárie a s jen profesionálními dokumenty budete připraveni na hladké absolvování případné kontroly státních orgánů.

Revize domovních ČOV podle § 15a vodního zákona

V měsíci duubu jsme na Ministerstvu životního prostředí  úspěšně složili zkoušku potřebnou pro udělení osvědčení odborně způsobilé osoby k provádění technických revizí vodních děl podle § 15a vodního zákona. Doložili jsme MŽP všechny potřebné dokumnety a nyní čekáme na vydání osvědčení. V brzé době vám budmeme moci nabídnout provedení

REVIZE DOMOVNÍCH ČOV,

kterou je nutné dle zákona prodávědět každé 2 roky (provádí OZO = odborně způsobilá osoba). Tato povinnost platí pro ČOV provolené na ohlášení. U ČOV povolených ve vodoprávním řízení je nutné pravidelně odebírat vzorky a dělat rozbory vody v akreditované laboratoři.

Ing. Ondřej Frič, Ing. Marek Kadlec
odborně způsobilé osoby
vedené v seznamu MŽP