CROSS COPMLIANCE Kontrola podmíněnosti a zkoušky těsnosti

16.10.2014 21:22

            Systém kontroly při vyplácení dotací zemědělských z EU

V České republice jsou od 1. 1. 2009 prováděny Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance).

Od 1. 1. 2009 je v České republice vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací podmíněno plněním standardů udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu, dodržováním povinných požadavků v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a minimálních požadavků v rámci agroenvironmentálních opatření.

V případě, že žadatel o dotace tyto podmínky nedodrží, může mu být snížena nebo, v nejkrajnějším případě, neposkytnuta výplata vybraných využívaných dotací. Plnění standardů a požadavků je ověřováno kontrolou plnění tzv. kontrolovaných požadavků. Jejich formu a metodu kontroly si každá země EU stanovuje sama, dle národních specifik.(1)

            Změny v roce 2014 – Standart GAEC 12

Od 1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela č. 400/2013 Sb. nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor.

Hlavní změna stanovená novelou uvedeného nařízení vlády se týká přeřazení požadavků na ochranu podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami z oblasti povinných požadavků na hospodaření (SMR 2) do oblasti standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu tzv. GAEC. Nově je tedy zaveden GAEC 12.(2)

            Zkoušky těsnosti nejméně jednou za 5 let

Žadatel dotace v souladu s § 39 vodního zákona při zacházení se závadnými látkami podle předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor musí dodržovat pravidla vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí.

a)  při manipulaci se závadnými látkami musí být zajištěna ochrana povrchových a podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b)  závadné látky musí být skladovány tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,

c)  nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek,

d)  pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek musí být vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém. (3)(4)

               Ing. Ondřej Frič

 1. Kontroly podmíněnosti Cross Compliance
  http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/
 2. Požadavky podmíněnosti pro rok 2014
  http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok-2014/
 3. Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2014 (PDF, 5 MB, str. 37)
  http://eagri.cz/public/web/file/305987/obsah_Kontrola_podminenosti_2014_web_upravy2.pdf
 4. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
  http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-20-listopadu-2013-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-4792009-sb-o-stanoveni-dusledku-poruseni-podminenosti-poskytovani-nekterych-podpor-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektera-souvisejici-narizeni-vlady-19864.html

Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 731 408 772