Jaká je četnost zkoušek těsnosti dle vodního zákona?

11.05.2014 08:57

Zákon 273/2010 Sb. v platném znění,

„Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn“

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=273&r=2010

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5794

 

§39 odst. (4)

(4) Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je

povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací,

které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení. Je povinen zejména

 …

d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy; …

 


Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 731 408 772