Je třeba provádět zkoušky těsnosti nádrží na naftu záložních generátorů elektrické energie?

03.05.2020 20:00

Odpověď na tuto otázku závisí na velikosti nádrže. Je-li nádrž na naftu generátoru do objemu 1000 l včetně, nařizuje vodní zákon provádění zkoušek těsnosti nádrže.

Vodní zákon rolišuje u závadných látek podkategorie nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky. Zvláštní kategorií nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek jsou prioritní látky, které představují významné riziko pro vodní prostředí a související ekosystémy. Nafta je dle přílohy č.1 vodního zákona (č.254/2001 Sb.) považována za zvlášť nebezpečnou látku (Příloha č.1, bod 7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu). Odst. (4) §39 vodního zákona každému kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu provádět nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování těchto látek.

Ing. Ondřej Frič
odborně způsobilá osoba pro
provádění zkoušek těsnosti nádrží


Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 731 408 772