Kdo je oprávněný provádět zkoušky těsnosti?

11.05.2014 08:59

Vyhláška 175/2011 Sb. v platném znění,

 „Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků“

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=175&r=2011

§ 6a
Odborně způsobilá osoba

(1) Pro provádění, organizování, řízení a vyhodnocování zkoušek těsnosti musí mít odborně způsobilá osoba vzdělání z oboru odpovídajícího prováděné zkoušce. Pro provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 2 písm. a) a b) je nezbytné technické vzdělání a odborně způsobilá osoba musí být držitelem platného certifikátu příslušného stupně nebo jiného osvědčení podle odpovídající technické normy, je-li tato norma vydána.

...

 (4) Odborně způsobilá osoba doloží způsobilost k provádění zkoušek těsnosti ověřenými fotokopiemi všech oprávnění a certifikátů a dokladem o zdravotní způsobilosti podle odstavce 2 písm. a) zaslaným spolu s čestným prohlášením podle přílohy č. 3 Ministerstvu životního prostředí, a to nejpozději dva měsíce před provedením první zkoušky těsnosti. ...

 

Odborně způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti jsou vedeny v seznamu MŽP, nás nejdete v Seznamu a) na stranách 33 a 34 dole: http://www.mzp.cz/cz/osoby_tesnosti


Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 731 408 772