Zkoušky vodotěsnosti u nádrží a jímek na tekutá statková hnojiva

16.10.2014 20:16

            Statková hnojiva - závadné látky

Podle terminologie  zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, jsou statkovými hnojivy hnůj, hnojůvka, močůvka, kejda, sláma, jakož i jiné zbytky rostlinného původu a další vedlejší produkty vzniklé chovem hospodářských zvířat, vznikající zejména v zemědělské prvovýrobě, nejsou-li dále upravovány.(1) Z hlediska možného znečištění povrchových a podzemních vod jsou považovány za významné závadné látky. Dle  § 39 odst. 1 vodního zákona, kde se m.j. říká, že každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo do podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. (2)

                Povinnosti kontroly a zkoušky těsnosti nádrže

U podzemních jímek a nadzemních nádrží na skladování tekutých statkových hnojiv i u podroštových skladovacích a cirkulačních kanálů jsou jako doplňkové zabezpečení staveb a částí staveb jsou požadovány cyklické zkoušky vodotěsnosti. Obecně pro skladování závadných látek platí povinnost nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat jejich sklady a skládky. Stačí však zapsat výsledky vizuální kontroly do provozního deníku.

Povinnost provádět zkoušky těsnosti není nová, neboť ji požadovala již vyhláška č. 6/1977 Sb. (§ 3, odst. 1, písm. d), ovšem bez udání četnosti. Od doby účinnosti nového vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) až do jeho novely v roce 2004 byla zkouška těsnosti vyžadována u všech potrubí nebo nádrží pro skladování a prostředků pro dopravu závadných látek, a to dokonce jedenkrát za 6 měsíců. V současné době se vyžaduje, aby byla zkouška těsnosti provedena před uvedením skladovacího zařízení do provozu a dále pak v časových intervalech v souladu s požadavky výrobce, odborné normy (právního předpisu) a v souladu s jeho životností, minimálně však 1x za 5 let.

                Státní kontrola pracovníky ČIŽP

Pracovníci České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v souladu s platnými předpisy kontrolují, jestli nedochází k ohrožování jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů a ke kontaminaci podzemních vod nebo povrchových vod. Při provozování zejména starších, podzemních a zevně nekontrolovatelných jímek na tekutá statková hnojiva je nebezpečí ohrožení vod často velmi vysoké. Proto ČIŽP v těchto případech ukládá nápravná opatření ve smyslu provedení zkoušek těsnosti předmětných jímek odbornou (autorizovanou) firmou s následným předložením výsledků provedených zkoušek ČIŽP. Okamžité provedení zkoušek těsnosti se tedy vyžaduje při podezření na netěsnost těchto podzemních jímek (např. vzhledem k jejich stáří či k technickému stavu). V ostatních případech je ČIŽP oprávněna vyžadovat provádění zkoušek těsnosti u všech podzemních jímek nejdéle pět let od provedení poslední zkoušky, s odkazem na § 6 vyhlášky č. 191/2002 Sb. V praxi inspektoři vyžadují předložení dokladu o provedení poslední zkoušky těsnosti.(3)

Ing. Ondřej Frič

  1. Katalog opatření, ID 11
    http://eagri.cz/public/web/file/37005/_11_statkova_hnojiva.pdf
  2. Úplné znění zákona č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
    www.mvcr.cz/soubor/sbirka-zakonu-dokumenty-sb101-10-pdf.aspx
  3. Problematika zkoušek vodotěsnosti u nádrží a jímek na tekutá statková hnojiva
    http://www.apic.cz/1410-problematika-zkousek-vodotesnosti-u-nadrzi-a-jimek-na-tekuta-statkova-.html

 


Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 731 408 772