Zkoušení těsnosti jímek na sběr odpadních vod ze sociálního zařízení

03.05.2020 20:26

Nedávno jsme obdrželi dotaz:

Provozujeme jímky pouze na sběr odpadních vod ze sociálních budov. Velikosti jímek jsou cca 20m3 a 2m3. Materiál plast a beton. Jak často je třeba vykonávat zkoušku těsnosti a je-li vůbec potřeba, nejedná-li se o jímky se závadnými látkami?

Zde je odpověď s vysvětlením:

Jako provozovatel musíte dle zákona zajistit, aby případnou netěsností jímky nedošlo k ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody upravuje §38 vodního zákona. Nařizuje  vám toto:

(6) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.

Zkoušky těsnoti upravuje následující §39. Zkoušky je nutné dělat co 5 let. To platí jen pro toho, kdo  zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím (viz odst.4). Odpadní vody nejsou dle odst.1 §39 považovány za závadné látky. (1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen "závadné látky"). Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.

Je třeba ale řádně zvážit zda se ve vašem případě opravdu jendá o pouze odpadní vody. V pochybnostech o tom, zda se jedná o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní úřad. Pokud by vody ve vašich jímkách obsahovaly něco z přílohy č.1 vodního zákona, http://zakony.centrum.cz/vodni-zakon-prilohy, budou považovány za nebezpečné látky a zkoušky těsnosti bude nutné provádět co 5 let. V opačném případě vám zákon nařizuje pouze zajisitit aby nebyly zněčištěny povrchové či podzemní vody.

Ing. Ondřej Frič
odborně způsobilá osoba pro
provádění zkoušek těsnosti nádrží


Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 731 408 772