Změny v oblasti odborné způsobilosti osoby provádějící kontrolu těsnosti nádrží

07.02.2016 19:36

Na základě nového vydání normy ČSN 75 0905: 2014 – Zkoušky těsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží došlo ke změně požadavku na kvalifikaci pracovníka provádějícího zkoušení těchto nádrží čl. 4.7 uvedené normy.

 

V souladu s touto změnou tam, kde se zkouší nádrže na agresívní kapaliny nebo na kapaliny a látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod, musí tuto zkoušku provést pracovník, který disponuje kvalifikací „zkoušení těsnosti (LT) podle ČSN EN ISO 9712“.

 

Ke změně v oblasti odborné způsobilosti osoby provádějící kontrolu došlo i na základě Vyhlášky č. 66/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

 

Jednatelé Odovik s.r.o., Ing.Marek Kadec i ing. Ondřej Frič, samozřejmě disponují touto odbornou způsobilostí dle aktuálně platných zákonů, prováděcích předspisů a technických norem v tomto oboru.

Ing. Ondřej Frič
odborně způsobilá osoba pro
provádění zkoušek těsnosti nádrží


Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 731 408 772